شهید منوچهر پور چهارلنگ

Sample image

  1. نام و نام خانوادگی : منوچهر پور چهارلنگ
  2. تاریخ تولد : 1332/4/3
  3. تاریخ شهادت : 1359/8/4
  4. محل تولد : آبادان
  5. محل شهادت : مجتمع پتروشیمی آبادان

پیکرش هم زیر بارانی از خمپاره و گلوله تشیع شد، با وجود چنین فضایی همه کارکنان پتروشیمی و دوستان و همکارانش در تشیع پیکر او حاضر شده بودند. میگفتند:«مثل او نداشتیم»
وقتی از محل کار به خانه برمیگشت مشغول گفتگو با پدر یکی از همکارانش بود. کنار پیرمرد نشسته بود و احوالش را میپرسید. خمپاره را دید اما از جایش تکان نخورد حتی توی جوی کوچه هم دراز نکشید، مبادا پیرمرد بهراسد...
پیرمرد همان جا جان به جان آفرین تسلیم کرد و منوچهر پورچهارلنگ زخمی شد. او را به بیمارستان امام خمینی (ره)شرکت نفت رساند. به خاطر شرایط ویژه جنگ و ممنوعیت عبور و مرور تنها پدرش در آخرین لحظه های عمر بر بالینش بود و از احوالش تا زمانی که به درجه شهادت نایل شد هیچ به مادرش نگفتند.