پروژه کنترل ولوها


پروژه خرید و نصب کنترل ولو های جدید جایگزین کنترل ولو های فرسوده و پروژه خرید و نصب الکتروموتورهای جدید جایگزین الکتروموتورهای فرسوده.

این دو پروژه به منظور نوسازی و بهسازی تجهیزات برقی و ابزار دقیق و در ارتباط با کنترل ولوها و الکتروموتورهای فرسوده و جایگزینی آنها با اعتباری بالغ بر ده میلیارد ریال در نظر گرفته شده است . با این طرح تداوم تولید نیز تضمین شده و کنترل فرایند ها شکل بهتری خواهد گرفت . این دو پروژه تأمین اعتبار شده و در مرحله خرید می باشد . و پیش بینی می شود از آغاز سال آینده روند نصب و جایگزینی انجام می شود .