آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکار تهیه، طبخ و اداره رستوران