You are here: Homenewsنقش شرکت پتروشیمی آبادان در کمیته خودکفایی کشور

نقش شرکت پتروشیمی آبادان در کمیته خودکفایی کشور

 


نقش شرکت پتروشیمی آبادان در کمیته خودکفایی کشور

حمایت از تولید داخلی تقویت روحیه مصرف داخلی

گزارش ویژه از اولین نمایشگاه خودکفایی و توانمندی های ساخت داخل صنایع پتروشیمی

دانلود کامل گفت و گوي اختصاصي جناب آقای مهندس صدیقی زاده مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی آبادان با هفته نامه آواي خوزستان