پاسارگاد


این شرکت بمنظور استفاده بهينه ازحدود 126 هكتار اراضي واقع درمنطقه آزاد تجاری اروند بين رودخانه كارون و كانال مارِد ( حفار شرقي خرمشهر) با سرمايه يك ميليارد ريال در تاريخ 12/12/1383 تأسيس گردید. با توجه به ظرفیت هاي موجود منطقه و استفاده از تسهيلات مؤسسات بين المللي و بانكهاي داخلي و همچنين استفاده از مزاياي قانوني پيش بيني شده در برنامه هاي دولت و ايجاد زمينه ترغيب مشاركت كنندگان ، آيندة مطلوبي را براي سهامداران پتروشيمي آبادان نويد مي دهد .

تا تاریخ این گزارش مالکیت 76 هکتاراز اراضی مذکور به صورت قانونی به نام پتروشیمی آبادان ثبت شده است.